Biuletyn Informacji Publicznej: Starostwo Powiatowe w Kłodzku strona informacyjna: http://www.powiat.klodzko.pl/ 

System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - Certyfikat i Polityka Jakości.System Zarządzania Jakością
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

Najwyższe Kierownictwo w roku 2003 podjęło decyzję o wdrożeniu w Starostwie Powiatowym w Kłodzku Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Najwyższe Kierownictwo ustanowiło, udokumentowało i wdrożyło SZJ oraz zaplanowało mechanizmy zapewniające utrzymywanie już wdrożonego systemu i jego ciągłe doskonalenie.

W czerwcu 2005 roku odbył się audit certyfikujący przeprowadzony przez jednostkę zewnętrzną - Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków. W dniu 30 czerwca 2005 roku Komitet Biura Certyfikacji PRS przyznał Starostwu Powiatowemu w Kłodzku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

W wyniku analizy funkcjonowania SZJ przez okres niemal 3 lat, w celu jego dalszego doskonalenia, Najwyższe Kierownictwo ponownie powołało zespół wdrożeniowy, którego celem było przemodelowanie dokumentacji SZJ. w wyniku prac zespołu zmodyfikowano procedury systemowe, procedury operacyjne oraz Księgę Jakości. Najwyższe Kierownictwo wdrożyło nową edycję B dokumentów SZJ, która weszła w życie z dniem 1 maja 2008r.

W 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która zobligowała jednostki finansów publicznych do realizowania kontroli zarządczej. Najwyższe Kierownictwo postanowiło wykorzystać zbieżność większości wymagań określonych w standardach kontroli zarządczej z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2009. w związku z tym Zarządzeniem Starosty postanowiono o integracji SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2009 z systemem kontroli zarządczej i wydano nową edycję C dokumentów systemu, wprowadzając Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ).

Od roku 2012 ZSZ podlegał monitorowaniu i ciągłemu doskonaleniu. W roku 2016 ze względu na dużą ilość zmian w dokumentacji systemowej Najwyższe Kierownictwo na wniosek Pełnomocnika ds. ZSZ dokonało zmiany i wydało nową edycję D dokumentów systemowych.

W roku 2017 dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania została dostosowana do wymagań najnowszej edycji Normy PN-EN ISO 9001:2015 i zatwierdzona przez Starostę Kłodzkiego z datą obowiązywania od

29 maja 2017 r.

W dniach 1-2 czerwca odbył się w Starostwie Powiatowym w Kłodzku audit zewnętrzny przeprowadzony przez firmę zewnętrzną Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o.o., 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, który potwierdził że Zintegrowany System Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Kłodzku spełnia wymagania międzynarodowej Normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami lub w drodze porozumień, mających na celu zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju powiatu.

kliknij, aby powiększyć certyfikat kliknij, aby powiększyć politykę jakości

[ zamknij ]