Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Przetarg ustny ograniczony

Opis informacji:
PRZETARG USTNY OGRANICZONY do osób prawnych wytwarzających energię elektryczną
lub
świadczących usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

Nr . GN.6840.1.14.2016.GN3                                                                                                                                                         Kłodzko, dn.  31  stycznia  2017 r.

 

STAROSTA KŁODZKI

 

ogłasza

 

 PRZETARG USTNY OGRANICZONY

 

 do

 

osób prawnych wytwarzających energię elektryczną

 

lub

 

świadczących usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

 

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kłodzku, ozn. geodez. jako działka nr 107/30 (AM – 3) obręb Ptasia Góra, o pow. 0,0121 ha dla której prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku księga wieczysta nr SW1K/00099019/5, stanowiąca własność Skarbu Państwa, zabudowana budynkiem stacji elektroenergetycznej R –819-07, o pow.     18,75 m², nie będąca częścią składową gruntu a stanowiąca własność spółki TAURON Dystrybucja S.A.

 

 

 

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca  2006 r. nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C 9 U – tereny zabudowy usługowej.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

1.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11 100,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sto zł.).

 

2.       Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług  w wysokości 23 % VAT.

 

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 120, 00 zł. (słownie: sto dwadzieścia zł).
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:     555,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł.) na konto Starostwa Powiatowego   w Kłodzku – PBS  w Strzelinie  25 9588 0004 7100 0244 2000 0070, w terminie do dnia 3 marca 2017 r.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu  8 marca  2017 r., o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego   w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady.
 4. Oferty uczestniczenia w przetargu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pok. nr  8  (Biuro Obsługi Klienta), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ustny ograniczony – Kłodzko, działka nr 107/30”, najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia  3 marca  2017 r.
 5. Oferta winna zawierać:
  1. Nazwę firmy oraz jej siedzibę.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
  4. Przedłożenie dokumentu  z którego wynikać będzie wytwarzanie lub świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez oferenta.

 

e.   Przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym nieruchomości.

 

8.    Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa w dniu 7 marca 2017 r.

 

 9.   Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

            a.         przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium w formie papierowej,

 

b.         przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,

 

c.         przedłożenie  przez przedsiębiorców stosownych  dokumentów upoważniających do działania w  imieniu przedsiębiorstwa.

 

 10.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

11.Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w  razie  uchylenia  się  uczestnika, który  przetarg  wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym przez Sprzedawcę  w zawiadomieniu.

 

12.Nabywca   nieruchomości  ponosi  koszty   notarialne  i  sądowe  związane  z zawarciem  umowy   

 

     sprzedaży.

 

13. Osobom,   które  nie  wygrały  przetargu,  wadium  zwraca  się   niezwłocznie  po  odwołaniu  lub

 

     zamknięciu  przetargu  lub  zakończeniu  przetargu  wynikiem  negatywnym,  nie  później niż przed

 

    upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu

 

    wynikiem negatywnym.

 

14.Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

15.Dodatkowych   informacji   dotyczących   przetargu   udzielają  pracownicy  Wydziału  Gospodarki

 

     Nieruchomościami,  ul. Okrzei 1, pokój 217, tel. (0-74) 865 75 76.

 

16.Ogłoszenie  o  przetargu  publikowane  jest  na  stronie  internetowej  Powiatu Kłodzkiego oraz na

 

     www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Sylwia Świniańska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   1868
data wytworzenia informacji:  06.02.2017
data wprowadzenia do BIP:  06.02.2017 11:17
data weryfikacji:   06.02.2017 11:24
data ostatniej zmiany:   06.02.2017 11:24 Rejestr zmian