Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej

Opis informacji:
I rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

 

ogłasza

 

I ROKOWANIA

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 199/6, (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda o powierzchni 0,0532 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym (budynek administracyjny) o powierzchni użytkowej 538,10 m², wpisanej w księdze wieczystej  nr SW2K/00014691/7. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren położony jest w obszarze oznaczonym symbolem UE- tereny z przewagą usług chronionych i innych nieuciążliwych usług zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych, z wyjątkiem obiektów handlowych     o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz stacji paliw.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Termin I przetargu: 14.10.2016 r., termin II przetargu: 14.12.2016 r.; termin III przetargu: 15.02.2017 r.

 

 

 

Warunki rokowań:

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 130 000,00 zł  (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).

 2.  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości 6 500,00 zł  (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy O/Kłodzko –25 9588 0004 7100 0244 2000 0070w terminie do dnia  21.04.2017 r.  W tytule przelewu należy podać: „zaliczka, rokowania, Nowa Ruda, ul. Szpitalna oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał”. Za termin wniesienia zaliczki uważa się dzień wpływu zaliczki na wskazany rachunek bankowy.

 3. Rokowania odbędą się 27.04.2017 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady,  pokój nr 302.

 4. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku, pok. nr 8 (Biuro Obsługi Klienta), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania – Nowa Ruda, ul. Szpitalna” najpóźniej do dnia 21.04.2017 r.

 5. Zgłoszenie winno zawierać:

 

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym udział w rokowaniach jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. datę sporządzenia zgłoszenia;

 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

 4. zgłoszoną cenę i sposób jej zapłaty;

  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

 1. Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

 

 1. przedstawienie Komisji ds. rokowań dowodu wpłacenia zaliczki;

 2. osobiste stawiennictwo w dniu rokowań z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 3. w przypadku udziału w rokowaniach osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 1. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w drodze rokowań, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 3. Osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań  lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

 4. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. Dodatkowych informacji dotyczących rokowaniach udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. nr 074 865 75 76.

 7. Ogłoszenie o rokowaniach opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

 

 

 

 

 

GN.6840.2.18.2013.GN6

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   640
data wytworzenia informacji:  22.03.2017
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2017 11:17
data weryfikacji:   22.03.2017 11:19
data ostatniej zmiany:   22.03.2017 11:19 Rejestr zmian