Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kudowie- Zdroju

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

 

ogłasza

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości położonejw Kudowie-Zdroju przy ul. Słowackiego 6a, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 272/3, AM-9, obręb Stary Zdrój o powierzchni 0,2952 ha oraz położonej przy ul. Słowackiego, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 272/2, AM-9, obręb Stary Zdrój o  powierzchni 0,0124 ha, zabudowanej budynkiem sanatoryjnym o powierzchni 1 385 m² oraz dwoma zespołami garażowymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 98 m2, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00099528/6.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem  A18 - UZ, UT, U, MP  – ustalenia funkcjonalne: usługi zdrowia (sanatoria, szpitale), usługi turystyki (hotele), inne usługi (związane z funkcjami głównymi – gastronomia, handel), mieszkalnictwo pensjonatowe (od strony proj. ulicy 010); nie dopuszcza się lokalizacji czystej funkcji mieszkaniowej (np.: dom jednorodzinny). Teren podlega rygorom: strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz strefy „A” ochrony uzdrowiska.

 

Nieruchomość obciążona jest jedną umową dzierżawy gruntu zawartą na czas oznaczony do 30.04.2018 r.

 

Termin I przetargu: 20.09.2017 r., termin II przetargu: 30.11.2017 r.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  710 000,00 (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych).

 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi  7 100,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 35 500,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminiedo  15.03.2018 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, III przetarg, Kudowa -Zdrój, ul. Słowackiego 6a” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4. Przetarg odbędzie się 21.03.2018 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul.  S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 4. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 6. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

 7. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1.

 

 

 

GN.6840.2.2.2014.GN6

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   741
data wytworzenia informacji:  09.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  09.01.2018 09:44
data weryfikacji:   09.01.2018 09:45
data ostatniej zmiany:   09.01.2018 09:45 Rejestr zmian