Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wambierzycach

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

 

ogłasza

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wambierzycach przy ul. Ks. Tadeusza Michalika 12, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 449/2, AM-2, obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,1032 ha oraz dz. nr 449/3, AM-2, obręb 0012 Wambierzyce o powierzchni 0,0086 ha, wpisanej do księgi wieczystej SW2K/00014709/7, powierzchni użytkowej budynków - 1054,8 m²,  kubaturze 5506,9 m³.

 

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 449/2 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU1- przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa oraz symbolem UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej; działka nr 449/3 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MU1 -  przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa.

 

 Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

 

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 470 000,00(słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).

 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 4 700 zł (słownie: cztery tysiące siedemset złotych).

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 23 500,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia 06.04.2018 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Wambierzyce, ul. Ks. Tadeusza Michalika 12” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4. Przetarg odbędzie się 12.04.2018 r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. S. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub  w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

  6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  7.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  8. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  9. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

  10. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  11.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. S. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76

  12. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. S. Okrzei 1 oraz  opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości).

 

 

 

GN.6840.2.1.2015.GN6

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   599
data wytworzenia informacji:  26.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  26.01.2018 09:02
data weryfikacji:   26.01.2018 09:02
data ostatniej zmiany:   26.01.2018 09:02 Rejestr zmian