Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Starosta Kłodzki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym -budynkiem byłej pralni, poł. w Kłodzku przy ul. S. Wyspiańskiego 2 I

 

Nr GN. 6840.1.12.2016.GN3                                                                                                                                                                                       Kłodzko, dn. 16  marca 2018 r. 

 

 

 

STAROSTA KŁODZKI

 

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – budynkiem byłej pralni,   stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 I, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 108/1, (AM – 3),  obręb Ptasia Góra o pow. 0,1756 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00099020/5.

 

 

 

Budynek murowany z jedną kondygnacją podziemną i dwiema kondygnacjami nadziemnymi  o powierzchni całkowitej 620 m².

 

Budynek był wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną c.o. i wentylację mechaniczną – instalacje zdekompletowane.

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w kompleksie zabudowań stanowiących niegdyś teren zamknięty Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, następnie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

 

Dostępność komunikacyjna do działki dobra, połączenie z siecią dróg miejskich poprzez teren przyległych działek. W sąsiedztwie teren użytkowany jest przez  Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 

 

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 marca  2006 r.  nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem C9 U – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej związanej  z usługami oświaty. Teren znajduje się w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Warunki  przetargu:

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 297 300,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych).
 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 2 980,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

 

3.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości  14 865,00 zł  (słownie: czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych) na  konto  Starostwa Powiatowego  w   Kłodzku       Getin Noble Bank S.A.  nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005   w terminie do dnia  16.04.2018 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 I” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na wskazany rachunek bankowy.

 

4.       Przetarg odbędzie się w dniu  20.04.2018 r.  o godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302, Biuro Rady.                             

 

5.       Warunkiem udziału w  przetargu jest:

 

-           przedłożenie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 

-           osobiste stawiennictwo w dniu  przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

 

-           w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

 

-           w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 1. Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017,  poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do 16.04.2018 r.   w pokoju nr 217 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 3. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne  i sądowe związane  z zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Kłodzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 6. Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 217, tel. 74 865 75 76.
 8. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku   przy   ul. Okrzei 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   534
data wytworzenia informacji:  16.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  16.03.2018 09:14
data weryfikacji:   22.03.2018 09:24
data ostatniej zmiany:   22.03.2018 09:24 Rejestr zmian