Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Starosta Kłodzki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości poł. w Ścinawce Średniej

 

Nr . GN.6840.1.3.2014.GN3                                                                         Kłodzko, dn. 22 marca 2018 r.

 

 

 

STAROSTA KŁODZKI

 

ogłasza

 

IV (czwarty)  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  w Gminie Radków, w Ścinawce Średniej, przy ul. Obrońców Westerplatte 5 oznaczonej geodezyjnie jako działki

 

-           nr  698 (AM – 3) o pow. 0,0197 ha zabudowana budynkiem parterowym z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek od wielu lat jest nieużytkowany.

 

-           nr 707 (AM – 3) o pow. 0,2738 ha, niezabudowana, teren zalewowy.

 

Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00007250/2.

 

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr IV/14/06 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 r. działka nr 698 leży w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1 MU/RM, działka nr 707 w granicach obszaru oznaczonego symbolem   3 MU/RM. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo – usługowa i zagrodowa. Obszar   w którym położone są obie działki znajduje się w zasięgu strefy zagrożenia powodziowego.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem.

 

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani nie ma przeszkód  w rozporządzaniu nią.

 

 

 

 

 

Termin I przetargu:    12.09.2017 r.

 

Termin II przetargu:   07.12.2017 r.

 

Termin III przetargu:  02.03.2018 r.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

1.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 050,00 zł  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt  zł). W  skład ceny wywoławczej wchodzi kwota 7 050,00 zł, która stanowi  50% wartość działki zabudowanej nr 698  i kwota 16 000, 00 zł, która stanowi 50% wartość działki   nr 707.

 

 1. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści zł).
 2. Do wylicytowanej ceny uzyskanej w wyniku przetargu w części dotyczącej działki niezabudowanej  nr 707 zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 23% wyliczony              proporcjonalnie w oparciu o ustaloną cenę  nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:  1 152,50 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa zł 50/100) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku – Getin Noble Bank S.A. 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005,  w terminie do dnia  23.04.2018 r.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu  27.04.2018 r. o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego   w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 302 – Biuro Rady Powiatu.

 

  6.   Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub  w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

7.   Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz. 2097) zgodnie z art. 14 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy zwolnione są z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli w terminie do dnia 23.04.2018 r.  w pokoju nr 217 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dołączą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium   w razie uchylenia się od zawarcia umowy oraz przedstawią we wskazanym wyżej terminie dokument potwierdzający prawo do rekompensaty (zaświadczenie lub decyzję)  z adnotacją Wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty i zarejestrowaniu we właściwym rejestrze.

 

  8.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

9.   Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym przez Sprzedawcę w zawiadomieniu.

 

10.Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z zawarciem umowy sprzedaży.

 

 1. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 2. Starosta Kłodzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 3. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój 217,tel. (0-74) 865 75 76.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego oraz na www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi).

 

 

 

 

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   348
data wytworzenia informacji:  22.03.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.03.2018 08:54
data weryfikacji:   22.03.2018 08:55
data ostatniej zmiany:   22.03.2018 08:55 Rejestr zmian