Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłodzku w okolicach ul. Rajskiej

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

 

ogłasza

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kłodzku w okolicach ul. Rajskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 28/18,  (AM-4), obręb Jurandów o pow. 4418 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Ps III – pastwiska trwałe  oraz dz. nr 28/20, (AM-4), obręb Jurandów o pow. 1080 m², sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako Ps III – pastwiska trwałe, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00026139/0.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku działka nr 28/18 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 3MN: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; wolnostojąca wraz z zabudową towarzyszącą realizowaną w formie garaży i budynków gospodarczych oraz symbolem ZP: przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. Działka nr 28/20 wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem KDW: teren drogi wewnętrznej.

 

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, uzbrojenie pełne (energia, woda, kanalizacja, gaz). Teren płaski. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną – dz. nr 28/20.

 

            Nieruchomość na czas funkcjonowania infrastruktury technicznej obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz: Tauron Dystrybucja S.A.  i  jej następców prawnych; „Exatel” S.A. i jej następców prawnych oraz „Telekomunikacja Polska” S.A. i jej następców prawnych. Szczegółowy zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego zawiera dział III księgi wieczystej nr SW1K/00026139/0.  

 

 

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww. obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Termin I przetargu: 15.03.2018 r.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

 

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych).

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Getin Noble Bank S.A. nr 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  10.05.2018 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, dz. nr 28/18, nr 28/20, (AM-4), obręb Jurandów” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4. Przetarg odbędzie się 16.05.2018 r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność;

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 3. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 4. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 5. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 6. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. nr 74/865-75-76.

 7. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

   

   

  GN.6840.2.2.2017.GN6

   

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   306
data wytworzenia informacji:  12.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  12.04.2018 08:24
data weryfikacji:   12.04.2018 08:25
data ostatniej zmiany:   12.04.2018 08:25 Rejestr zmian