Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

 

ogłasza

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Szpitalnej, ozn. geodezyjnie jako dz. nr 199/8 (AM-17), obręb 3 -Nowa Ruda o powierzchni 0,0633 ha, zabudowanej budynkiem prosektorium o powierzchni użytkowej 112,50 m², wpisanej w księdze wieczystej nr SW2K/00014691/7.  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda działka zlokalizowana  jest w jednostce przeznaczenia terenu oznaczonej symbolem UE - tereny z przewagą usług chronionych i innych nieuciążliwych usług zarówno niekomercyjnych, jak i komercyjnych, z wyjątkiem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz stacji paliw.  Działka znajduje się w zasięgu strefy „K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego.

 

 

 

Nieruchomość obciążona jest umową najmu.

 

Umowa najmu obowiązuje do dnia zbycia przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Kłodzki, jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r.

 

 

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

Termin I przetargu: 19.07.2018 r.; termin II przetargu: 11.10.2018 r.

 

 

 

Warunki przetargu:

 

 

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  90 000,00(słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych).

 2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi   900,00 zł (słownie: dziewięćset  złotych).

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)  na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  13.12.2018 r.  W tytule przelewu należy podać: „wadium, III przetarg, Nowa Ruda, ul. Szpitalna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4. Przetarg odbędzie się  19.12.2018 r. o godz.10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

 1. przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

 2. osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 3. w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich  konieczne jest przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność,

 4. w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

  6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

  7.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  8. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  9. Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów.  Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

  10.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

  11. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu  z uzasadnionych przyczyn.

  12. Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 199/8, będącej przedmiotem tego przetargu, ustanowiona zostanie służebność drogowa na działce nr 199/9, (AM-17), obręb 3-Nowa Ruda. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie ww. służebności wynosi 1 600,00 zł + 23% VAT, tj. 1 968,00 zł brutto, które płatne jest wraz z ceną nabycia nieruchomości.

  13. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. 74/865-75-76.

  14. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN.6840.2.1.2017.GN6

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   267
data wytworzenia informacji:  08.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  08.11.2018 08:20
data weryfikacji:   08.11.2018 08:21
data ostatniej zmiany:   08.11.2018 08:21 Rejestr zmian