Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dusznikach - Zdroju

 

ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Dusznikach – Zdroju przy ul. Wojska Polskiego, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 224/1,  (AM-6), obręb 0002 Zdrój o pow. 404 m², wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00069255/2.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LIV/269/2014 Rady Gminy Duszniki – Zdrój z dnia 25.09.2014 r. działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem 16-UZ – przeznaczenie: tereny usług uzdrowiskowych.

Nieruchomość niezabudowana położona w pośredniej części miasta. Kształt regularny, teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Działka ogrodzona ogrodzeniem z elementów stalowych na podmurówce.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Warunki przetargu:

 

1.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych). Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczona zostanie kwota podatku od towarów i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawką podatku.

2.       Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 540,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści złotych).

3.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Getin Noble Bank S.A. nr 50 1560 0013 2005 4225 7000 0005  w terminie do dnia  10.01.2019 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, I przetarg, dz. nr 224/1, (AM-6), obręb 0002 Zdrój”  oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.       Przetarg odbędzie się 16.01.2019 r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

5.       Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

c)       w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu;

d)      w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.       Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Zarząd Powiatu Kłodzkiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8.       Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.       Nieruchomość sprzedawana jest w istniejącym stanie technicznym, na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

10.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

11.   Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12.   Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 217, tel. nr 74/865-75-76.

13.   Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego,  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.klodzko.pl (zakładka: przetargi na nieruchomości) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1.

 

 

 

 

GN.6840.2.4.2018.GN6

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Gospodarki Nieruchomościami

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ilona Siudak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Ilona Siudak
Autor ostatniej poprawki:   Ilona Siudak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Ilona Siudak
ilość wyświetleń:   94
data wytworzenia informacji:  07.12.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.12.2018 08:40
data weryfikacji:   07.12.2018 08:41
data ostatniej zmiany:   07.12.2018 08:41 Rejestr zmian