Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacja publiczna, ponowne wykorzystywanie


Podstawowym sposobem udostępniania informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku jest ich ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sposób i tryb udostępniania informacji publicznej, w tym udostępniania w celu ponownego wykorzystania, w Starostwie Powiatowym w Kłodzku określa Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.

Plik do pobrania: Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Kłodzkiego z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku (typ pliku: .pdf ,rozmiar: 19044.94 kB)

(informacja źródłowa)

 

Prawo do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2) wglądu do dokumentów urzędowych;
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej jest bezpłatne z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji, które rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Udostępnianie informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku następuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku,
2) udostępniania informacji na wniosek,
3) wywieszenia na tablicach ogłoszeniowych Starostwa;
4) zapewnienia wstępu na sesje Rady Powiatu Kłodzkiego.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=11339&akcja=info&menu=36#tresc_main

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, lub w inny sposób;
2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

*Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

*Podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
Podmiot zobowiązany może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, prawa własności przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej lub prawa własności przemysłowej podlegającego ochronie na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej.


Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa:

1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,  jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej nie przetworzonej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje udostępnione przez Starostwo na stronie BIP jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia i czasie wytworzenia.
3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej na wniosek:
1. Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w BIP Starostwa lub informacje publiczne które wnioskodawca zamierza wykorzystywać na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, udostępniane są na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
2. Zasady i warunki  ponownego wykorzystania informacji publicznej określane są indywidualnie.
3. Starosta, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłat z tym związanych.
4. Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Starosta rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Starostwo Powiatowe w Kłodzku nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, w tym ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.


Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=11340&akcja=info&menu=36#tresc_main

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

 


Data publikacji: 20.10.2016 13:54 Autor: Joanna Szkutnik

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku