Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

 EFQM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

Strona internetowa instytucji: http://www.powiat.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Opis:

Dane adresowe: 57-300 Kłodzko ul. Okrzei 1, II piętro, pokój nr 214-217 e-mail: nieruchomosci@powiat.klodzko.pl


Godziny urzędowania:


poniedziałek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30,


Dyrektor Wydziału: Wiesław Zawiślak pok. 216, tel. (74) 865-75-33
e-mail: w.zawislak@powiat.klodzko.pl


Zadania:


  1. Kontrola wewnętrzna zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału.

 2. Współpraca z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, organami kontroli.

 3. Opracowanie rocznego programu działania zadań Wydziału.

 4. Planowanie i wnioskowanie potrzeb finansowych celem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie na wykonanie i zlecenie niezbędnych prac geodezyjnych, kartograficznych, operatów szacunkowych nieruchomości oraz na cele związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.

 5. Prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

 6. Ewidencjonowanie nieruchomości.

 7. Zapewnienie wyceny tych nieruchomości.

 8. Sporządzenie planów wykorzystania zasobu.

 9. Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 10. Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu.

 11. Współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami.

 12. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

 13. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.

 14. Orzekanie, w drodze decyzji, o wywłaszczeniu nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

 15. Wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

 16. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 17. Składanie wniosków o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności.

 18. Wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości.

 19. Przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu w zamian za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne.

 20. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

 21. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa lub stanowiące mienie powiatu.


 


Bogusława Hajdasz-Pająk - główny specjalista, pok. 214, tel. (74) 865-75-32,
e-mail: b.hajdasz@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Przygotowywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa do sprzedaży, dzierżawy, najmu.

 2. Organizowanie przetargów, rokowań na sprzedaż, dzierżawę najem nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.

 3. Zawieranie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości.

 4. Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa.

 5. Prowadzenie postępowań w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 6. Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa.

 7. Prowadzenie postępowań w zakresie nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa.

 8. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

 9. Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, ochrona, dozór nieruchomości oraz ubezpieczenie nieruchomości od odpowiedzialności cywilnej i szkód majątkowych.

 10. Przygotowywanie materiałów dotyczących wydatków i przychodów w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

 11. Prowadzenie rejestru nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.


Ilona Siudak - inspektor, pok. 217, tel. (74) 865-75-76
e-mail: i.siudak@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem nieruchomości Powiatu Kłodzkiego na rzecz osób trzecich w formie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania.

 2. Prowadzenie procedur sprzedaży nieruchomości Powiatu Kłodzkiego.

 3. Prowadzenie postępowań w zakresie ustanawiania służebności na nieruchomościach powiatu oraz Skarbu Państwa.

 4. Podejmowanie czynności w zakresie zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem, zniszczeniem, ochrony, dozoru, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i szkód majątkowych.

 5. Przygotowywanie materiałów dotyczących wydatków i przychodów w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu na zajmowanym stanowisku.

 6. Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami.

 7. Składanie wniosków do Wojewody Dolnośląskiego o wszczęcie postępowqań komunalizacyjnych. 

 8. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz cywilnych w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność powiatu.

 9. Uzgadnianie zakresu inwestycji dotyczących budowy sieci, przyłaczy i urządzeń technicznych w graniach nieruchomości stanowiących włąsność powiatu oraz Skarbu Państwa 


Jarosław Beżyk - starszy inspektor, pok. 215, tel. (74) 865-75-20
e-mail: j.bezyk@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Przygotowywanie projektów decyzji na podstawie art. 11 dekretu z dnia 29 maja 1957 roku o uregulowaniu niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i terenach b. Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 31, poz. 137 ze zm.) w sprawie oddawania nieruchomości w posiadanie, nadawania własności nieruchomości, przyznawania nieruchomości zamiennej lub wynagrodzenia pieniężnego-w sytuacjach przewidzianych w ustawie.

 2. Przygotowywanie projektów decyzji na podstawie art. 5, art. 6, art. 7 dekretu z dnia 6 września 1951 roku o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340 z dnia 1951 r. ze zm.) w sprawie poświadczania nabycia własności gospodarstwa rolnego w formie aktu nadania, ustalenia granic gospodarstw rolnych i ich oszacowania oraz zmiany obszaru nadanego gospodarstwa rolnego.

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu w zamian za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne na podstawie art. 118 ust. 1, ust. 2, ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznych rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.)

 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu, na której posadowione są zabudowania mieszkalne i gospodarcze stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53 ze zm.)

 5. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz cywilnych w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

 6. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

 7. Prowadzenie rejestrów osób prawnych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

 8. Naliczanie rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W tym zakresie opracowane są roczne zestawienia należności, które po uzgodnieniach przekazywane są do Wydziału Finansowo- Budżetowego tut. urzędu.

 9. Przygotowanie materiałów dotyczących wydatków i przychodów w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państw.

 10. Sporządzanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przygotowywanie analiz w tym zakresie.

 11. Zawiadamianie nowych użytkowników wieczystych gruntów o obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.


Agnieszka Aniskin- starszy inspektor, pok. 215, tel. (74) 865-75-20
e-mail: a.aniskin@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Prowadzenie ewidencji trwałych zarządców nieruchomości Skarbu Państwa.

 2. Naliczanie oraz aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przekazania w trwały zarząd oraz wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

 4. Przekazywanie do Wydziału Finansowo- Budżetowego informacji zbiorczej na początku każdego roku kalendarzowego o opłatach z tytułu trwałego zarządu należnych Skarbowi Państwa.

 5. Sporządzanie przypisów i odpisów w trakcie roku kalendarzowego o zmianie opłat z tytułu trwałego zarządu.

 6. Udzielanie informacji na potrzeby Urzędów Wojewódzkich oraz zainteresowanych osób w sprawach dotyczących realizacji praw do mienia zabużańskiego.

 7. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w zakresie wód płynących, wałów przeciwpowodziowych, rowów i innych zajętych pod urządzenia wodne.

 8. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste.

 9. Prowadzenie rejestrów osób prawnych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

 10. Naliczanie rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. W tym zakresie opracowane są roczne zestawienia należności, które po uzgodnieniach przekazywane są do Wydziału Finansowo- Budżetowego tut. urzędu.

 11. Przygotowanie materiałów dotyczących wydatków i przychodów w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państw.

 12. Sporządzanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przygotowywanie analiz w tym zakresie.

 13. Zawiadamianie nowych użytkowników wieczystych gruntów o obowiązku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.


Barbara Śpiewak - inspektor, pok. 214, tel. (74) 865-75-32
e-mail: b.spiewak@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa.

 2. Prowadzenie postępowań cywilno – administracyjnych w sprawach nabycia prawa własności gruntów przez użytkowników wieczystych.

 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wywłaszczeń i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

 5. Wnioskowanie o dokonanie wpisów oraz o zakładanie ksiąg wieczystych.

 6. Kontrola formalna dokumentacji dotyczącej powiatyzacji dróg.

 7. Prowadzenie postępowań w sprawie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.


Katarzyna Szymczak- inspektor, pok. 217, tel. (74) 865-75-76
e-mail:  .k.szymczak@powiat.klodzko.pl


Zadania: 1. Przygotowywanie nieruchomości z zasobu powiatu do zamiany, darowizny, dzierżawy, najmu.

 2. Przygotowywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa do zamiany i darowizny.

 3. Organizowanie przetargów, rokowań na dzierżawę, najem nieruchomości z zasobu powiatu.

 4. Zawieranie umów dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości powiatu.

 5. Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia nieruchomości do zasobu mienia powiatu.

 6. Prowadzenie postępowań w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu.

 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatu.

 8. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu.

 9. Prowadzenie i aktualizacja rejestru nieruchomości znajdujących się w zasobie nieruchomości powiatu.

 10. Kontrola oraz nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

 11. Rozliczanie podatku od nieruchomości należących do powiatowego zasobu nieruchomości.

 12. Wnioskowanie o dokonanie wpisów oraz zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność powiatu kłodzkiego.


 


Zadania wydziału: 1. Prowadzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

 2. Ewidencjonowanie nieruchomości.

 3. Zapewnienie wyceny tych nieruchomości.

 4. Sporządzenie planów wykorzystania zasobu.

 5. Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 6. Wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu.

 7. Współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi gminami.

 8. Zbywanie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

 9. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej.

 10. Orzekanie, w drodze decyzji, o wywłaszczeniu nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu.

 11. Wypłacanie odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości.

 12. Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 13. Składanie wniosków o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności.

 14. Wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomości.

 15. Przyznawanie własności użytkowanej działki gruntu w zamian za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwo rolne.

 16. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu.

 17. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości Skarbu Państwa lub stanowiące mienie powiatu.

 18. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz.1368 ze zm.).

 19. Zawiadamianie o obowiazku ponoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

 20. Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

 21. Zaświadczanie o nabyciu własności nieruchomości przez Skarb Państwa.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Gospodarki Nieruchomościami"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
 • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
 • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Joanna Kusy
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Danuta Trojan
Autor ostatniej poprawki:   Pawel Solecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Katarzyna Szymczak
ilość wyświetleń:   16774
data wytworzenia informacji:  28.06.2010
data wprowadzenia do BIP:  28.06.2010 10:20
data weryfikacji:   08.02.2019 10:12
data ostatniej zmiany:   07.03.2016 22:03 Rejestr zmian